Choď na obsah Choď na menu
 


Čomu veríme

 modlenie_2.jpg

Základné vieroučné výroky cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorú milujeme a sme jej oficiálnymi členmi:

Čomu veríme

 

Veríme, že existuje jediná absolútna pravda (aj keď netvrdíme, že ju všetku máme). Biblia nás upozorňuje aby sme boli jednomyseľní. Našou autoritou je Božie Slovo. Keby má mať každý "svoju pravdu", tento svet by nefungoval a to spôsobuje chaos nie len na našej Zemi, ale v celom vesmíre. Ľudské bytosti dostali krásny dar od Stvoriteľa - slobodu voľby. Môžeme pravdu prijať alebo odmietnuť, a tým znášať následky.

 

Boh je dokonalá bytosť, prevyšujúca všetky stvorenia. Svojou vôľou dal do pohybu vesmír, prírodné a duchovné zákony. Veríme v trojjediného BohaOtec, Syn a Duch Svätý. Otec ako Stvoriteľ všetkého, Syn, Pán Ježiš Kristus, ako Záchranca a Spasiteľ a Duch Svätý – náš Sprievodca, Tešiteľ. Boh je nekonečný (Alfa a Omega)  a jeho podstatou je spravodlivosť, láska, svätosť, múdrosť, večnosť, všemohúcnosť, všadeprítomnosť.

 

2012_by_deinha1974-d4kefog.jpg

 

Boh je stvoriteľom všetkého a v Písme podal hodnoverný záznam o svojej stvoriteľskej činnosti. Za šesť dní Hospodin stvoril nebo a zem i všetko pozemské tvorstvo a v siedmy deň onoho prvého týždňa odpočinul. Tak ustanovil sobotu ako trvalý pamätník svojho dokončeného stvoriteľského diela (viac nájdete v sekcii: Naše Bohoslužby). Prví ľudia, muž a žena, boli stvorení na Boží obraz ako vrcholné dielo stvorenia; dostali vládu nad svetom a zodpovedne sa mali oň starať. Človek je svojím životom plne závislý na Bohu, pretože: "Hospodin Boh utvoril Adama (človeka), vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou" (Genesis 2: 7).

 

Sväté Písmo - Biblia je Božie Slovo, ktoré sa skladá zo Starej a Novej zmluvy. Je inšpirovaná Duchom Svätým. Neobsahuje omyl ani protirečenie. Je jedinou zvrchovanou autoritou pre otázky učenia a života Cirkvi. Biblia je stála, nemenná a platí aj pre súčasnosť. Je komunikačným prostriedkom medzi Bohom a človekom. 

 

cross--2-.jpg 

Človek je hriešny a potrebuje zmenu svojho života a záchranu pre svoj večný život po smrti. Večný život je Boží dar, môžete ho získať len vierou v Ježiša Krista. "Lebo skrze vieru ste spasení, skrze vieru – a nie pre vaše zásluhy, je to dar Boží – nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil" (Efežanom 2:8-9).

 

Ježiš Kristus prišiel v ľudskom tele preto, aby zachránil človeka od hriechu a večného zatratenia. Každému kto Mu úprimne vyzná svoje hriechy, dá odpustenie, nový, zmenený život a večnosť s Ním. Toto sa nazýva znovuzrodenie, nový život, ktorý nám Boh udeľuje.

 14.jpg

 Všetci, ktorí prijali Pána Ježiša za svojho Záchrancu a osobného Spasiteľa, sa majú dať pokrstiť úplným ponorením vo vode. Vodný krst je vyjadrením toho, že sa človek obrátil. Krstiť by sa mala osoba, ktorá bola znovuzrodená. Pre bábätka a deti, ktoré sa ešte nevedia vedome rozhodnúť pre Ježiša, nemá vodný krst žiadny význam.

„Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený..“ (Marek 16: 16).

  

Pánova večera je vyjadrením utrpenia a smrti Ježiša Krista a majú na nej účasť všetci znovuzrodení, kým sa Ježiš nevráti. Pristupujeme k nej s úctou a vo všetkej pokore. Je to spomienka na Pánove utrpenie na kríži pre naše hriechy. Podávame nekvasené (nealkoholické) víno a nekvasený chlieb, keďže tak to činil Kristus v čase Pesach.

 „..To čiňte na moju pamiatku!“ (1.Korint. 11: 24, 25).

 

Po tom ako Pán Ježiš vystúpil do nebies bol na Letnice (Skutky apoštolov 2:1-13) zoslaný Duch Svätý ako to Pán Ježiš zasľúbil (Skutky apoštolov 1:4-8). 

 Duch Svätý (symbolom je biela holubica) je tretia Osoba trojjediného Boha, vychádzajúca od Otca a od Syna, ktorý usviedča a znovuzrodzuje hriešnika a uisťuje, posväcuje a zmocňuje veriaceho. Krst Duchom Svätým je zmocnením veriaceho na život a na službu pre Krista. Je zasľúbený všetkým znovuzrodeným.

 Veríme v pôsobenie darov milosti Ducha Svätého v súčasnej podobe (1.Korint. 12) a v Kristove dary služby (Efežanom 4:11-13) na šírenie evanjelia a na budovanie Cirkvi.

connecting1.jpg

Cirkev pozostáva zo všetkých znovuzrodených, zachránených kresťanov. Tak isto je dôležité spoločné miesto na stretávanie, v ktorom jednotlivec uctieva Boha, pestuje spoločenstvo a realizuje svoje poslanie.

 

jebel_lawz_law_of_god.jpgDôležité zásady Božieho zákona sú zvýraznené v Desatore a spríkladnené v Kristovom živote. Vyjadrujú Božiu lásku, vôľu, zámery týkajúce sa ľudského správania i vzťahov, a sú záväzné pre všetkých ľudí v každom veku. Tieto príkazy sú základom Božej zmluvy s Božím ľudom a meradlom pri Božom súde. Spasenie je jedine z milosti, nie zo skutkov, ale jeho ovocím je poslušnosť podľa prikázaní. Božie zákony dodržiavame z lásky ku Bohu a ľuďom.

 

Dobrotivý Stvoriteľ po šiestich dňoch stvorenia v siedmy deň odpočinul a sobotu ustanovil pre všetkých ľudí ako pamiatku stvorenia. Štvrté prikázanie Božieho nezmeniteľného zákona vyžaduje zachovávanie tohto siedmeho dňa ako dňa odpočinku, bohoslužby i služby v súlade s učením a konaním Ježiša Krista, Pána soboty. Sobota je dňom radostného spoločenstva s Bohom i medzi veriacimi navzájom. Je symbolom nášho vykúpenia v Kristovi, znamením nášho posvätenia, znakom našej oddanosti Bohu a určitou predzvesťou našej večnej budúcnosti v Božom kráľovstve. Sobota je trvalým znamením večnej zmluvy medzi Bohom a jeho ľudom. Radostné zachovávanie tohto posvätného času od večera do večera (od západu slnka v piatok do západu slnka v sobotu) je oslavou Boha a jeho stvoriteľských i vykupiteľských činov.


Veríme v existenciu anjelských bytostí, ktoré sa rozdeľujú na dve hlavné skupiny – anjelov svetla, slúžiacich Bohu a Jeho zámerom, a anjelov temnoty, slúžiacich satanovi, ktorí sa vzbúrili a vystúpili z Božieho predurčenia. Aj keď satan a jeho anjeli majú zlý charakter, často sa skrývajú za dobré skutky a činy, avšak ich pohnútka je sebecká a zlá. "A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla" (2.Korint. 11: 14).

222384_102756623144632_1034267_n.jpg

Satanovi podriadení temní anjeli vykonávajú hlavnú ničiteľskú prácu na zemi. Ich úlohou je prinášať utrpenie, choroby, tragédie ľudstvu. Ich charakter je zlý, nemilosrdný a nezmieriteľný. Ďalšou ich úlohou je rôznymi spôsobmi oslepovať a manipulovať ľudí, aby sa neobrátili k Bohu. Najväčšou zbraňou je spochybňovanie, klamanie, obviňovanie. Boh kvôli ich skutkom tieto temné sily zla v závere dejín zničí na večnosť v ohnivom jazere. Naproti tomu Boží anjeli ešte viac upevnia svoje postavenie a naplno uskutočnia Božie úmysly. Biblia však zakazuje uctievanie a modlenie sa k anjelským bytostiam, pretože sú len stvorením ako my a nie Bohom.

 

Veríme proroctvám Ellen Gould Whiteovej

Celé ľudstvo je zatiahnuté do veľkého sporu medzi Kristom avelky.png satanom týkajúceho sa Božej povahy, Božieho zákona a Božej zvrchovanej vlády vo vesmíre. Tento spor sa začal v nebi, keď sa stvorený cherub Lucifer, obdarený možnosťou voľby začal povyšovať. Stal sa satanom, Božím odporcom, a do odboja strhol časť anjelov. Satan uviedol ducha vzbury na tento svet, keď do hriechu zviedol Adama a Evu. Hriech znetvoril Boží obraz v ľuďoch, narušil poriadok v stvorenom svete a zapríčinil zničenie sveta potopou. Celé stvorenstvo pozoruje náš svet, ktorý sa stal javiskom vesmírneho sporu, na konci ktorého bude Boh lásky obhájený. Na pomoc v tomto spore posiela Kristus svojmu ľudu Ducha Svätého i verných anjelov, ktorí majú veriacich viesť, chrániť a zachovať na ceste spasenia.

 

hehl.jpgNaše telo je Božím chrámom a preto je dôležité sa  starať  aj o telo. Ide najmä o stravu a spôsob života. Odporúčame dostatok voľného pohybu v prírode, priemernej hygieny a zdravé stravovacie návyky. Človek by nemal užívať drogy alebo iné návykové látky ako je napr. aj káva, alkohol a fajčiť cigarety. Pre dobrý duchovný život plný vitality taktiež odporúčame vegetariánsku/vegánsku stravu. *STRAVA A ZDRAVIE*. Ak je možné, kupujeme čo najmenej v supermarketoch a dávame prednosť lokálnym maloobchodom a domácej strave bez chemikálií a škodlivín. Boh chce aby sme sa starali aj o naše zdravie.

  "Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? Lebo ste vykúpení za veľkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie"

 (1.Korint. 6:19-20). 

 

Očakávame skorý, osobný príchod Pána Ježiša Krista  pred tisícročným kráľovstvom v nebesiach, aby si zhromaždil k sebe svoj ľud. Keďže máme túto blahoslavenú nádej a skutočné, úprimné očakávanie, pretože On je čistý, aj my sa očisťujeme, aby sme mohli byť pripravení, keď príde. Veríme v telesné vzkriesenie celého ľudstva, večnú blaženosť tých, čo pravdivo verili v Pána Ježiša Krista a vo vedomé potrestanie tých, ktorých mená nie sú napísané v Knihe života.

 

 Veríme proroctvám z Biblie o Apokalypse  teda o konci sveta ako ho dnes poznáme. Priebeh nadchádzajúcich udalostí bude veľmi dramatický a rýchly. Príde tiež aj falošný Kristus s túžbou po globálnej vláde nad svetom. Jeho učenie sa bude skrývať pod slovami jednoty, mieru a lásky. V ďalšej fáze súženia budú vyliaté na zem pohromy, ktoré sú vymenované v Zjavení Jána. Na záver dejín našej Zeme bude Armagedon, skutočný boj dobra a zla, kde Syn Boží v sláve Otca zvíťazí, a tak bude navždy zlo spôsobené hriechom - teda porušovaním Božích prikázaní, vymazané z vesmíru. Ukončením tejto biblickej skutočnosti bude stvorenie Novej Zeme.

fantasy_art_scenery_wallpaper2.jpg