Choď na obsah Choď na menu
 


O nás

blue-sky-and-clouds_thtm.info_.jpg

 "A Ježiš mu povedal: Ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, len skrze mňa" (Ján 14: 6).

Sme kresťanské nezávislé spoločenstvo adventistov siedmeho dňa. Našou jedinou a zvrchovanou autoritou je učenie Božieho Slova. Viera je pre nás živou skutočnosťou a napĺňa všetky oblasti života.

 Ako kresťania netvrdíme, že sme dokonalí, ale snažíme sa k tomu spieť s pomocou Ducha Svätého, aby sme boli pripravení na Ježišov príchod a mohli obstáť pred Jeho svätou prítomnosťou. Vlastnou silou to nedokážeme, jedine v moci Ducha Svätého a v Kristovom rúchu spravodlivosti.

Naša láska k Bohu a k blížnym je zhrnutá v týchto dvoch prikázaniach, ktoré sú vlastne zhrnutím celého Božieho zákona (Desatora):

"Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou! Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého" (Marek 12: 30-31).

 

 Každému, s kým sa stretávame chceme pomôcť úprimne prijať a nasledovať Ježišacross-on-blue-sky.jpg Krista. Navzájom si pomáhame v spoločnom duchovnom raste a snažíme sa viesť všetkých bratov a sestry po Božej ceste. Našou hlavou je Ježiš Kristus, takže on je naše centrum života. Taktiež chceme byť jednotní v chápaní Písma. Náš milostivý Pán Ježiš vyhlásil:

"Zdraví nepotrebujú lekára, ale nemocní. Lebo neprišiel som volať spravedlivých, ale hriešnych ku pokániu" (Matúš 9: 12a-13a).

"A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno, jako sme my jedno, ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal, a že si ich miloval ako si mňa miloval"

(Ján 17: 22-23).

 

My sami sme boli niekedy otrokmi zákona hriechu a tela, ale prijatím Pána Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa a Vykupiteľa sme sa stali ospravedlnenými skrze jeho milosť a poslušnými Božiemu zákonu.

"Lebo sa spolu radujem so zákonom Božím podľa vnútorného človeka, ale vidím iný, cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle, a ktorý ma zajíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch" (Rimanom 7: 22-23).

560396_335244996571781_1643717219_n.jpgPán Ježiš prelial svoju drahocennú krv za všetkých. Z lásky k nám znášal obrovskú telesnú a duchovnú bolesť. Niet však rozdielu, pretože všetci sme zhrešili. Boh preukazuje svoju lásku každému. Chce nás zachrániť z moci zla a hriechu. On spravil raz a navždy za nás čistú obetu. Vyznávame si hriechy priamo Ježišovi, pretože v ňom máme odpustenie a On je naším sprostredkovateľom medzi nami a Bohom (Otcom). Na to nepotrebujeme žiadnu spoveď alebo nejakú osobu, ktorej svoje hriechy vyrozprávame. Bohu na nás záleží a chce vyslobodiť ľudí z pod moci satana a hriechu, ktorý narušuje zákonitosť celého vesmíru a tým spôsobuje chaos. Sami sme svedkami toho, čo sa na svete deje, keďže porušujeme tieto nemenné a večné Božie zákony. Ľudia dostali krásny dar od nášho milujúceho Stvoriteľa - slobodu voľby. Môžeme sa rozhodnúť či jeho vôľu a zákony poslúchneme a budeme podľa nich žiť alebo porušíme a zaprieme, avšak za následky nášho rozhodnutia musíme niesť zodpovednosť.

"Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi" (Rimanom 6: 23).
 

Náš kresťanský život je založený na prijatí spasenia skrze Ježiša Krista. Ježiš oslobodzuje kresťanov od moci hriechu. Zjavuje im pravdu, takže môžu porozumieť správnemu učeniu o Božej podstate a žiť svätý život podľa Jeho nemennej vôle. Mať správne učenie a žiť podľa Božej vôle sú dve veci, ktoré sú nerozlučne spojené. Takisto sa snažíme žiť v láske a jednote ako bratia a sestry, pretože:

"Ten, kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska" (1. Jánov 4: 8).

 

love-wallpaper-21.jpg

"Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život" (Ján 3: 16).

 

STRUČNÁ HISTÓRIA

Viera v ranej kresťanskej cirkvi bola taká čistá a dôveryhodná, že mnohí ľudia neváhali za ňu položiť svoj život. 
 

can_t_turn_back_time_by_shimoda7.jpg

Títo ľudia prežívali životnú premenu skrze hlboký vzťah s Bohom v Ježišovi Kristovi. Po tejto dobe sa kresťanská viera veľmi vzdialila od základov Svätého Písma a jej praxe. Duchovný a mravný úpadok cirkvi v stredoveku spôsobil u mnohých kresťanoch túžbu po obnove.
Preto sa mnohí reformátori snažili, aby sa kresťanská viera vrátila späť ku pôvodným hodnotám, láske a čistej viere v Božie Slovo.

  
   Martin Luther vyniesol do popredia biblickú pravdu o tom, že jedine Sväté Písmo môže byť základom viery a života v cirkvi. Odvtedy bolo v cirkvi niekoľko prebudeneckých prúdov, ktoré priniesli do mnohých národov Božie oživenie. Jeden z takých prúdov (adventné hnutie) prišiel na začiatku 19. storočia, keď po celom svete skupiny kresťanov túžiacich po Bohu prežívali obrodenie svojho kresťanského života. Stalo sa to znovu a znovu, keď sa otvorili pre Ducha Svätého a dostali jeho naplnenie a zmocnenie. Tento prúd sa rýchlo rozšíril po celom svete.

 

 

Séria videí Lineage odhaľuje dejiny
(videá sú s titulkami, ktoré je potrebné na youtube zapnúť):

Názor mnohých hovorí, že protestantské kresťanstvo vzniklo až niekedy v temnom stredoveku ako odozva na útlak rímskej cirkvi. História však potvrdzuje, že korene protestantizmu siahajú až k dobe Ježiša Krista. To je pravé kresťanstvo, postavené na biblickom základe, ktoré sa snažil pohanský a neskôr pápežský Rím úplne zničiť.

 

 

Na Slovensku máme niekoľko prekladov Biblie. Aj keď väčšina uznáva, že všetky sú hodnoverné a schválené, a že v podstate sa veľmi neodlišujú, v skutočnosti sú tam zásadné rozdiely.

ODKAZ: KRÁTKE POROVNANIE PREKLADOV

!!! JEDNOZNAČNE ODPORÚČAME POUŽÍVAŤ BIBLICKÝ PREKLAD PROF. JOZEFA ROHÁČKA (alebo český Kralický) !!! Tento dokument sme získali nedávno od jedného z bratov v Kristovi: NEBEZPEČENSTVO EKUMENICKEJ BIBLIE

Cez to všetko však berieme v úvahu, že niektoré časti nových prekladov môžu byť lepšie a zrozumiteľnejšie preložené. Preto v prípade potreby citujeme aj z iných prekladov, avšak vo všeobecnosti používame Roháčkov preklad (prípadne tiež King James Version v angličtine). Vzhľadom k prevažujúcim nedostatkom v nových Bibliách, prikláňame sa k reformačnej vetve biblických rukopisov.

Pre lepšie pochopenie dejín jednotlivých rukopisov, stiahnite si tento obrázok:

PREHĽAD JEDNOTLIVÝCH RUKOPISOV BIBLIE

Tu je aj slovenská verzia, s drobnými chybami v preklade: SLOVENSKÝ PREHĽAD

Sestra Ellen Whiteová len potvrdzuje hodnovernosť ľavej vetvy rukopisov v obrázku, keď komentuje:

"Zatiaľ čo Luther otváral ľuďom v Nemecku dovtedy neznámu Bibliu, Duch Svätý viedol Tyndala, aby vykonal to isté pre Anglicko. Viklef preložil Bibliu z latinského textu, ktorý obsahoval veľa chýb (vid. tiež vyššie v obrázku originálnej anglickej verzii prehľadu rukopisov). Táto Biblia nebola nikdy vytlačená a ručný opis bol taký drahý, že si ho mohlo kúpiť len niekoľko bohatých a urodzených ľudí. Biblia bola pomerne málo rozšírená aj preto, že ju cirkev zakazovala. V roku 1516, o rok skôr než Luther zverejnil svoje články, Erazmus vydal grécky a latinský text Nového zákona. Božie slovo bolo prvýkrát vytlačené v pôvodnom jazyku. V tomto diele opravil mnohé chyby predchádzajúcich rukopisov, zmysel textu bol zrozumiteľnejší. Mnohým vzdelaným ľuďom to pomohlo lepšie poznať pravdu a povzbudilo ich to v reformačnej činnosti. Väčšina obyčajných ľudí naďalej nemala prístup k Božiemu slovu. Tyndale mal pokračovať vo Viklefovom diele tým, že svojim krajanom dá Bibliu v ich jazyku. Tyndale usilovne študoval a hľadal pravdu. Evanjelium pochopil z Erazmovho gréckeho znenia Nového zákona. Neohrozene hovoril o svojom presvedčení a žiadal, aby sa každé učenie preverovalo Písmom. Na námietku katolíkov, že Bibliu vydala cirkev a len cirkev ju môže vykladať, Tyndale odpovedal: "Viete, kto naučil orly hľadať korisť? Ten istý Boh učí svoje hladujúce deti hľadať svojho Otca v jeho slove. Vy ste nám Písmo nedali, naopak, vy ste ho pred nami ukryli. Upaľujete tých, ktorí ho hlásajú a podľa neho učia. Keby ste mohli, upálili by ste i Písmo." D´Aubigné, Dejiny reformácie 16. storočia, zv. 18, kap. 4

(Veľký Spor Vekov/GC 245-246)


 

Pre poznanie histórie cirkvi môžete zhliadnuť tento skvelý niekoľkohodinový dokument "Dejiny reformace":

 

 

Odmietame každú formu okultizmu ice_hand.jpg
hypnóza, jasnovidectvo, telepatia, telekinéza, veštenie - z kariet (napr. tarotové), z kávy, z ruky, zo sklenej gule, z vodnej hladiny, vykladanie snov pomocou snárov,  astrológia, horoskopy, prívesky znamení zvieratníka, viera že náš život určujú hviezdy, špiritizmus, kabbalah, mysticizmus, mandaly, Oui-ja tabuľky, komunikácia s duchmi (resp. démonmi, ktorí naberajú podobu našich zosnulých), viera v reinkarnáciu a karmu, šamanizmus, užívanie drog, irisdiagnostika, radiestézia, biela mágia, čierna mágia, počítačové hry a filmy s okultnou tématikou, okultné a magické predmety: napr. amulety, talizmany, liečivé kamene a kryštále, bambusové zvonkohry na zaháňanie zlých duchov, päťcípa hviezda/pentagram (v oboch smeroch), hexagram, kríž dole hlavou, symbol jing-jang, egyptský kríž ankh (nad priečnym ramenom je slučka), sošky 059d450ed0_54375921_o2.jpgdémonov alebo kultové sošky  (napr. Šiva, sošky hinduistických "bohov",  budhistické sošky, atď.), orientálne predmety s výjavmi ľudsko-zvieracích bytostí predstavujúcich démonov (krídla a pazúry orla, telo z leva), ezoterika, okultná ezoterická, satanistická hudba, liečivé pyramídy, prútikárstvo, práca s kyvadlom, Feng-šuej, tvarové žiariče, odrušovače geopatogénnych zón, Joga – všetky druhy, transcendentálna meditácia, niektoré druhy alternatívnej medicíny (VIDEO), New Age, reiki, Silvova metóda, Kineziológia, mumiálna liečba, akupunktúra, homeopatia, povery, mimozmyslové vnímanie, astrálna projekcia, psychedelické skúsenosti, gnostická, okultná, satanistická, špiritistická alebo slobodomurárska literatúra, bojové umenia (mnohé majú aj duchovné pozadie),... 

Týchto vecí sa má človek strániť a hľadať pomoc u Ježiša.

 

Textové dokumenty:

Alternatívna medicína a New Age

Boží plán liečenia

 

Odkaz na video, mágia v trikoch vs okultná: http://dolezite.sk/Magia-v-trikoch-vs-okultna-magia-7I736Q.html

Príklad okultnej mágie (Kristian Jyoti):