Choď na obsah Choď na menu
 


Vatikán a ekuména

vatican_serpent.jpg

 

Krize před námi (EGW)

NACISTICKÉ KORENE BRUSELSKEJ EÚ

fasciste.u.jpg

 

Pápež František v Európskom parlamente

Pápež František v Európskom parlamente

Naplnenie proroctiev - pápežstvo sa znovu dostáva k moci, akoby sa nestačilo poučiť z histórie keď rímsko-katolícka cirkev mala svetskú moc a robila najväčšie zverstvá v dejinách ľudstva. Tak to bolo vždy v dejinách, keď sa cirkev spojila so štátnou mocou! Medzi komentármi článku sú fotky kde Mussolini a Hitler spolupracujú s pápežstvom.

 

Kardinál Jorge Mario Bergoglio a "Špinavá válka" Argentiny - Kdo je Jorge Mario Bergoglio? V r. 1973 byl jmenován argentinským "provinciálem" Tovaryšstva Ježíšova. V této funkci byl Bergoglio (pápež František) nejvýše postaveným jezuitou v Argentině během vojenské diktatury vedené generálem Jorge Videlou (1976-1983) (historicky opakovaně potvrzované tíhnutí a rovnítko mezi katolickou církví a fašismem je vskutku pozoruhodné p.p.)

(poznámka: Pápež František je jezuitom, ktorí sa navonok vždy javili ako asketickí a pokorní muži, pričom nakoniec viedli inkvizíciu a umučili a zabili milióny tkzv. "kacírov a čarodejníc", čím porušovali 6. Božie prikázanie: NEZABIJEŠ/NEZAVRAŽDÍŠ).

 

Reformácia 2017 - Wittenberg

Zoznam cirkví, ktoré už zasadili strom v Lutherovej záhrade: LUTHERGARTEN.DE

 

Odluka cirkvi od štátu

Odluka cirkvi od štátu je politická a legislatívna doktrína, ktorá vyhlasuje, že štát a náboženské inštitúcie majú ostať oddelené a navzájom na sebe nezávislé. Tento pojem zvyčajne odkazuje na kombináciu dvoch princípov: sekulárnu vládu a slobodu vierovyznania.

Pojem Odluka cirkvi od štátu je odvodený od listu, ktorý napísal Thomas Jefferson skupine, ktorá sama seba nazývala Danburskými baptistami.

Božia prorokyňa Ellen Gould Whiteová píše:

"Keď cirkev začína hľadať oporu v svetskej moci, je to dôkaz, že jej chýba Kristova moc." MB 127

"Následkom priazne a podpory zo strany svetských vládcov obrovské zástupy ľudí prijali kresťanské náboženstvo formálne." GC 385

"Aj najmenšie spojenie cirkvi so štátom nepribližuje svet k cirkvi, aj keď sa to môže tak javiť, ale v skutočnosti približuje cirkev ku svetu." GC 297

"Toto zjednotenie je slabosťou každej cirkevnej moci. Spojenie sa cirkvi so štátnou mocou prinesie zlý výsledok. Ľudia skoro prehliadajú Božiu trpezlivosť. Prepožičajú svoju silu štátnej moci a zjednotia sa s pápežstvom." 1MR 51

 

Čo bráni odluke cirkvi od štátu na Slovensku?

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/346489-odluka-cirkvi-od-statu-bez-suhlasu-vatikanu-je-nemozna/

 

Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus - Už po prečítaní pár strán a pozorovania citátov pápežov k téme ekumenických zhromaždení, môže byť každému jasné aký cieľ táto agenda má. Aj keď na povrchu sú často krásne a dobré myšlienky, vždy by sme mali skúmať viac do hĺbky, pretože Písmo nás upozorňuje:

"A nie div, lebo veď sám satan sa pretvaruje na anjela svetla. Nuž teda nie je to veľkou vecou, ak sa i jeho služobníci pretvarujú, ako čo by boli služobníkmi spravodlivosti, ktorých koniec bude podľa ich skutkov." (2.Korint. 11: 14-15)

"Pravda a blud sa nemôžu spolu priateliť. Postavme sa teda tam, kde Boh povedal, aby sme mali stáť. Musíme sa usilovať o jednotu, nie však na nízkej úrovni prispôsobovaním sa svetským spôsobom a zjednocovaním sa s obľúbenými cirkvami." 2MCP 559

"Zjednotiť sa s neposvätenými a dokonca nevernými v pravde je jednoducho nemožné! Nemôžeme sa zjednotiť s tými, ktorí slúžia sami sebe, ktorí pracujú na svetských plánoch, aby sme nestratili naše spojenie s nebeským Obhajcom." 5BC 1086
 
"Nech sa nespájajú strážcovia na hradbách Siona s tými, ktorí nemajú žiadny výsledný účinok pravdy, aká je v Kristovi. Nech nevytvárajú spoločenstvá s neveriacimi, s pápežstvom a s protestantizmom v povyšovaní tradícií nad Božie Slovo, rozumu nad zjavením, ľudských schopností nad božský vplyv a nad životodárnu moc zbožnosti." RH 24.3.1896

Fenomén ekumenizmu - Autorom je opäť rímsko-katolícky kňaz Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček PhD., ktorý bližšie popisuje históriu ekumenizmu, medzináboženský dialóg a poslanie ekumenizmu.

 

Tajný archív Vatikánu - Vznik islamuSpolupráca Ríma na vzniku Islamu (Dr. Alberto Rivera). Odporúčame prečítať si celú knižku s názvom "Prorok - diel šiesty". Autorom je bývalý jezuitský kňaz, ktorého neskôr zabili pre tvrdú pravdu.

To, že stretnete moslimov, ktorí sú vojnoví extrémisti a zase iní sú "mierumilovnejší" je výsledok Koránu a toho čo učil Mohammed. Narozdiel od Krista, ktorý celý život nikoho nezabil (dokonca namiesto nás bol zabitý), Mohammed síce časť svojho života hovoril o dôležitosti lásky, porozumenia, tolerancie voči druhým, no tiež viedol krvavé vojny a to najmä v hlbokej nenávisti voči Židom - "sobotárom", ako ich nazýva Korán.

Zaujímavé video o proroctve z knihy Daniela - konflikt medzi radikálnym islamom a katolicizmom:

ODKAZ: https://vimeo.com/121942902

islam-and-christianity.jpg

 

!!!TAJNÉ DEJINY JEZUITOV (ONLINE KNIHA)!!!

"Ale nieto ničoho ukrytého, čo by nemalo byť odkryté, ani tajného, čo by sa nemalo zvedieť" (Lukáš 12, 2)

 

Svedectvo bývalého slobodomurára

Osobné svedectvo bývalého slobodomurára, ktorý pôsobil vo vyšších kruhoch spoločnosti IBM, doložené výrokmi Biblie a Ducha proroctva. Sme ochotní vzdať sa pre Ježiša aj výhodného postavenia? Budeme verní až do smrti? Moderné podoby špiritizmu, luciferianizmus, prejavy pohanských síl v poslednej dobe, odhaľovanie hriechov Babylona.

(VIAC K PODOBNÝM TÉMAM NÁJDETE V SEKCII FILMY A DOKUMENTY)

 

Slobodomurári v Banskej Bystrici

Podané informácie môžu skresľovať skutočnosť, avšak podstatou videa je realita slobodomurárskych spolkov aj na Slovensku. Slobodomurárstvo je veľmi rozšírené aj v dnešnej dobe, v sekcii Filmy a Dokumenty môžete nájsť rôzne prednášky Prof. Dr. Veitha, ktorý o tom hovorí viac alebo pozrieť si druhú časť dokumentu Znamenie Antikrista.

 

Ekumenizmus - duchovné smilstvo

Žijeme vo vážnej dobe. Proroctvá Božieho Slova sa napĺňajú pred naším zrakom. Jedným zo znamení skorého druhého príchodu Pána Ježiša Krista je aj ekumenické hnutie. 
V súčasnom kresťanskom svete sa veľa hovorí o ekumenickom hnutí. Túžba po jednote kresťanstva sa môže zdať pre bežného, neinformovaného človeka ako niečo nádherné a veľmi potrebné a dôležité. Všetky ekumenické bohoslužby sa nesú v znamení chválorečenia lásky a porozumenia medzi kresťanmi, kde sa často citujú verše z evanjelia Jána 17,21 – "aby všetci boli jedno." Ale to všetko je klam a zdanie.
Táto zhubná duchovná epidémia už prenikla do takmer všetkých kresťanských cirkví a náboženských spoločností. Je to len naplnenie 13. Kapitoly knihy Zjavenie. Uvedomujeme si vôbec čo sa skrýva v ekumenickom hnutí a kto ho vlastne riadi? Je to protibožská koalícia babylonských cirkví, pripravujúcich sa pod vatikánskym vedením na boj proti tým, ktorí budú zachovávať Božie prikázania a riadiť sa svedectvom Ježišovým – čo je Duch proroctva.
Nezabudnime, rímskokatolícka cirkev sa nemení a nikdy sa nevzdá nároku na neomylnosť. Katolicizmus ako náboženský systém nezodpovedá Kristovmu evanjeliu dnes o nič viac, ako v ktoromkoľvek období svojich dejín. Reformačné cirkvi uzatvárajú s katolíckou cirkvou dohody a robia ústupky, ktoré prekvapujú aj samých katolíkov do tej miery, že ich sotva vedia pochopiť. Ľudia nechápu, čo sa skrýva za hnutím ekumenizmu, ktorý nemá záujem sa zjednotiť na zásadách Božieho Slova, ale ktorý v podstate napĺňa to, čo povedal pápež Pius XI. v encyklike Mortalium animos – že ekuména je vlastne návrat do rímskokatolíckej cirkvi.

Rana šelmy sa uzdravuje (ENGLISH):

 

Papež František: „rozdělení je u konce“

STRUČNÝ ZOZNAM NIEKTORÝCH BLUDOV, KTORÉ ZAVIEDLA RÍM. KAT. CIRKEV: BLUDY, KTORÉ ZAVIEDLA RÍM. KAT. CIRKEV

Nedávno uveřejněné video od papeže Františka, vyzívající ke sjednocení s protestanty v Americe, se stalo virálním. Mnozí se ptají: "Není to naplněním Biblických proroctví?" Podívejte se na tuto výjmečnou zprávu od kazatele Douga Batchelora.

Video, které ukazuje na rychlý posun k vytváření jednoho náboženského systému, o kterém Bible hovoří jako o Babylonu. V první části videa uvidíte biskupa Tony Palmer, který má svou služebnost zaměřující se na sjednocování církví. Z jeho úst mj. uslyšíte, že „protest Luthera je u konce„, nebo že „pokud není protest, jak zde mohou být protestantské církve?„… V druhé části pak uslyšíte poselství papeže Františka.

Závěrem pár proroctví více jak 100 let starých. Ta Pán dal prostřednictvím Ellen White.:
Protestantský svět se sjednotí s člověkem hříchu. Církev a svět se spojí k nečisté jednotě. (7BC 975, 1891)

Nevíme, jakým způsobem by se mohla římská církev očistit od výtky modloslužebnictví… A je to náboženství, které protestanté začínají stále více obdivovat a se kterým se nakonec spojí. K tomuto spojení nedojde v důsledku změn v lůně katolicismu, protože Řím se nikdy nemění. Katolická církev tvrdí, že je neomylná. Bude to protestantismus, který se změní. Přijetím idejí liberalismu jej přivede do takového stavu, že bude připraven podat ruku katolicismu. (RH 1.června 1886)

Více zde: http://www.ellenwhiteova.cz/blizici-se-krize/2-unie-cirkvi

Kompletní video ze střetnutí (45 minut, ENGLISH):

Na Slovensku prebieha toto zjednotenie v plnom prúde:

 

Video od papeže naplňuje proroctví - 2.díl, České titulky

Papež František se stal během jednoho roku hlavní světovou osobností. Mnohá biblická proroctví se rychle stávají realitou.

Aktuálna výzva od pápeža (3.5.2015)

 

Pápež o evolúcii a veľkom tresku - naplnené proroctvo

Toto vyjadrenie jezuitského pápeža Františka, je popretím biblického výkladu o stvorení sveta. Kapitola Genesis podáva správu o stvorení sveta v siedmych dňoch. Podľa Biblie bolo slnko, mesiac a hviezdy stvorené až v 4. deň, preto neprichádza do úvahy evolučná teória ani teória Big Bang.

 

Vatikán a.s., práčka špinavých peňazí mafie a politikov

Zabudnite na Dana Browna. Vykašlite sa na konšpiračné teórie z dielne tvorcov Zeitgeist. Skutočnosť je oveľa napínavejšia. Skutočnosť, odhalená v knihe Vatikán a.s. Nejde totiž o fikciu, teórie alebo špekulácie. Sú to neodškriepiteľné fakty, podložené originálmi dokumentov, prevodných príkazov a bankových operácií. Ide o priame dôkazy od niekoho, kto bol súčasťou systému. Systému, ktorý s vedomím pápežov desaťročia pral špinavé peniaze nacistov, mafie a skorumpovaných politikov. Vatikánskej banky.

 

Pápež pošliapal Božie Slovo, kde Kristus jasne hovorí: "JA SOM CESTA, PRAVDA I ŽIVOT, NIKTO NEPRÍDE K OTCOVI, LEN SKRZE MŇA" (Ján 14, 6).

Samozrejme výnimku tvoria ľudia, ktorí o Ježišovi Kristovi nikdy nepočuli (pohania nemajúci možnosť): "Lebo nie poslucháči zákona sú spravedliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení. Lebo keď pohania, nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona sami sebe sú zákonom, ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí aj ich svedomie, ako spolusvedčia aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo aj vyhovárajú." (Rim 2, 13-15)

http://www.aktuality.sk/clanok/229424/papez-frantisek-aj-ateisti-mozu-ist-do-neba/ 

02-heaven.jpg

 

 

 

DRAHÍ BRATIA A SESTRY, VYJDITE Z BABYLONA ABY STE NEDOSTALI Z JEHO RÁN!

euparlamentet1.jpg

(Pravda o RKC a "New Age" v 13. minútach)

 

Svedectvo bývalého jezuitu, ktorého zabili pre tvrdú pravdu o pozadí rímsko-katolíckej cirkvi: Alberto

 Viac o jezuitoch: Tajomstvá tajných spoločností

RKC, šelma zo Zjavenia Jána, napáchala veľa zla! Inkvizičné procesy, upaľovanie, modloslužba, zavedenie pohanských praktík a nebiblických tradícií a obradov, zachovávanie falošného dňa odpočinku - presunutie soboty na nedeľu, celibát, homosexuálne a pedofilné škandály, učenie o večne horiacom pekle, očistci a modlitbách za mŕtvych a celkovo zmena Božieho Slova a Jeho zákona. Neodsudzujeme ľudí, ale systém a učenie! Mnohí nepoznajú pravdu, pretože nečítajú dôkladne Bibliu. Každému, kto ste súčasťou RKC, hovoríme: 

"VYJDITE Z BABYLONA!" Zjavenie Jána jasne hovorí, čo za systém/kráľovstvo je tá šelma.

-KLIKNITE NA OBRÁZOK-

babylon-harlot.jpg

A ešte pár veršov pre všetkých bratov a sestry: "Hľaďte, aby vás nikto nezviedol! Lebo mnohí prídu pod mojím menom a budú hovoriť: Ja som Kristus (Mesiáš), a zvedú mnohých"  (Mt 24, 4-5). "Vtedy keby vám niekto povedal: "Hľa, tu je Kristus! alebo: Tu! NEVERTE!" (Mt 24, 23). Každé veľké svetové náboženstvo očakáva príchod nejaké "Mesiáša" = a to od indiánov v Strednej Amerike a islam na Blízkom Východe až po hinduizmus. JEDINE BIBLIA, upozorňuje, že tento tkzv. Mesiáš bude FALOŠNÝ. Kristus povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohoto sveta!" (Jn 18,36).

Nečakajte žiadny Nový svetový poriadok, pretože to bude práca satanova a nie Božia.

"A poznáte pravdu, a pravda vás vyslobodí" (Jn 8, 32). 

nejnovejsi-fosilie-ukazuje--ze-drevo-se-nemohlo-vyvinout-evoluci.jpg